Newsletter 17 May 2022

Newsletter 17 May 2022

Nuusbrief 17 Mei 2022

Geagte ouers.

1. Ons is weereens jammer om u in te lig dat ons as gevolg van die weer die naweek se verrigtinge weer moes uitstel as gevolg van gure weer vanaf Donderdag.

· Die munisipaliteit moet Donderdag die krag kom koppel. Ons wil nie kanse neem met water en krag met leerders op die veld nie.

· Die “Coca Cola” vragmotor gaan die veld vol spore ry.

· Modderige, nat voete gaan dit gevaarlik maak vir leerders om op die springkastele te spring.

· Die opslaan van die springkastele op Saterdagoggend gaan moontlik nie betyds gedoen kan word nie.

· Daar bestaan ‘n moontlikheid van kragonderbrekings vanaf 12:00 tot 14:00 op Saterdag.

2. Ons het besluit om die verrigtinge te skuif na 2-3 September 2022 aangesien ons netbalspanne volgende naweek op Herbertdale netbal speel en die week daarna begin ons met eksamen.

3. Op 4 Augustus vind ons finale gholfdag plaas.

4. Ons het daarom goedgedink om die feesvieringe op 2-3 September tydens lentedag te vier.

5. Reëlings as volg:

· Dinsdag 24 Mei 2022 ontvang leerders hul hempies, koeldrank en Hotdog.

· Ons speel op die betrokke dag teen Sedgefied rugby en netbal. Leerders (netbal) neem dan in die hempies deel.

· Alle lekkers, koeldranke ens. wat reeds ingesamel en aangekoop is sal tydens die dag te koop aangebied word. Geld sal outomaties gebank word om September se aankope weer te vul.

· Die res van lekkernye sal gedurende pouses verkoop word om te verhoed dat dit bederf word.

6. Ons vra verskoning vir die ongerief. Indien u reeds vir ‘n stalletjie betaal het en u moontlik nie gedurende September die verrigtinge sal kan bywoon nie, sal ons met liefde aan u ‘n terugbetaling doen

Groete

Flippie Grobbelaar

Skoolhoof

Newsletter 17 May 2022

Dear parents.

1. We are once again sorry to inform you we had to postpone the weekend’s proceedings again due to bad weather from Thursday.

· The municipality must come and connect the 3-phase power on Thursday with heavy rain forcast. We do not want to take chances with water and power with learners on the field.

· The field may be water logged.The “Coca Cola” truck will drive the field full of tracks.

· Muddy, wet feet will make it dangerous for learners to jump on the inflatables.

· The setup of the inflatables on Saturday morning may not be done in time.

· There is a possibility of power outages from 12:00 to 14:00 on Saturday.

2. We have decided to move the proceedings to 2-3 September 2022 as our netball teams will be playing netball at Herbertdale next weekend and the following week we start with exams.

3. On August 4, our final golf day takes place.

4. We therefore thought it best to celebrate the festivities on 2-3 September during Spring Day.

5. Arrangements as follows:

· On Tuesday 24 May 2022, learners will receive their shirts, soft drinks and food.

· We play rugby and netball against Sedgefied on the relevant day. Learners (netball) then take part in the shirts.

· All sweets, soft drinks etc. that has already been collected and purchased will be offered for sale during the day. Money will be automatically banked to replenish September’s purchase.

· The rest of the treats will be sold during breaks to prevent spoilage.

6. Our apologies for the inconvenience. If you have already paid for a stall and you cannot make it in September, we will kindly refund you.

Greetings

Flippie Grobbelaar

Principal